مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

در طی سه ماهه گذشته تا چه حد احساسات زیر را در خانواده (روابط زناشویی) نسبت به همسر خود تجربه کرده اید؟ با توجه به ملاك هاي زیر گزینه اي را که بیانگر احساس فعلی شما در این لحظه است را برگزینید.هیچ پاسخی به عنوان صحیح یا غلط قلمداد نمی شود. لذا بهترین گزینه اي را که احساس شما را توصیف می کند. گزینه ها را به درستی انتخاب کنید و با دقت بخوانید .

هر سوال دارای 7 گزینه است .

گزینه مورد نظر خود را با دقت در پایین هر سوال انتخاب نمایید . لطفا تمام سولات را پاسخ دهید .برای شروع ایمیل خود را وارد نمایید و دکمه شروع آزمون را کلیک کنید .بعد از پاسخ به آخرین سوال دکمه پایان آزمون را کلیک نمایید .نتیجه بعد از تحلیل و تفسیر ارسال میگردد.

می بایست یک نشانی ایمیل وارد کنید.