شما میتوانید در هر لحظه 24 طرح وبسایت را مشاهده کرده و هر زمان که خواستید طرح سایت خود را در چند ثانیه عوض کنید .عنوان طرحها شبیه به کسب و کار پیشنهادی است .شما میتوانید هر تم به سلیقه خود را انتخاب کنید  و آنرا تغییر دهید و برای کسب و کار دیگری استفاده کنید.